Palvelusopimuksen yleiset ehdot

Palvelusopimus, ilmalämpöpumppu

1. Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joiden mukaisesti vuokralleottaja ottaa vuokralle ja käyttää vuokralleantajalta saamaansa lämmönjakokeskusta ja muuta omaisuutta.

2. Omistusoikeus

Vuokrakohde on vuokralleantajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei tämän sopimuksen perusteella saa vuokrakohdetta omistukseensa. Vuokrakohteeseen tulee vuokralleantajan edellyttämällä tavalla merkitä, että se on vuokralleantajan omaisuutta.

Mikäli vuokrakohde tai se kiinteistö, johon vuokrakohde on liitetty, ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon, vuokralleottajan tulee heti saattaa ao. viranomaisen tietoon vuokralleantajan omistusoikeus vuokrakohteeseen ja ilmoittaa vuokralleantajalle tapahtuneesta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset.

3. Vuokrakohteen hankinta ja toimituksen hyväksyminen

Tämän sopimuksen allekirjoituksella vuokralleottaja vakuuttaa vuokralleantajalle, että hän on tutustunut vuokrakohteeseen ja siitä annettuihin tietoihin ja että vuokrakohde vastaa niitä vaatimuksia, joita vuokralleottajalla on vuokrakohteen kunnon, soveltuvuuden, kestävyyden tai muiden ominaisuuksien suhteen. Lopullinen tilaus edellyttää luottotietojen tarkastamista myyjän toimesta. Vuokralleantaja pitää oikeuden olla hyväksymättä tilausta jos vuokralleottajan esittämä kiinteistö ei sovellu vuokrakohteen käyttöönotolle.

3.1. Vuokralleottaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vuokrakohteen toimituksen vastaanottamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

4. Vuokra-aika ja irtisanominen

Vuokra-aika on mainittu tämän sopimuksen etusivulla. Ellei osapuolten kesken toisin ole sovittu, vuokra-ajan alkamispäivä on toimituksen suorittamista seuraavan kalenterikuukauden ensimmäinen päivä. Sopimuksen voimassaolo ja vuokra-aika jatkuu automaattisesti aina kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan, mikäli vuokralleottaja ei ole irtisanonut kirjallisesti sopimusta viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulumassa olevan kahdentoista (12) kuukauden pituisen sopimuskauden päättymistä. Vuokralleantajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään laitteiston laskennallisen teknisen käyttöiän päättyessä (108 kk toimituksesta).

4.1. Vuokralleottaja voi irtisanoa tämän sopimuksen toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vuokralleantajalle. Kirjallisena irtisanomisilmoituksena pidetään esimerkiksi sähköpostin lähettämistä vuokralleantajan yleisesti ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

5. Vuokran maksaminen ja muuttaminen

Vuokra maksetaan kuukausittain etukäteen, ellei sopimuksessa toisin sovita. Vuokralleantajalla on oikeus muuttaa vuokraa yleisen elinkustannusindeksin mukaisesti. Vuokran suuruus sidotaan indeksiin ”Elinkustannusindeksi 1951:10=100”. Vuokran suuruus tarkistetaan vuosittain tammikuun ensimmäisenä päivänä (1.1.) tiedossa olevan uusimman pisteluvun mukaiseksi. Indeksimuutos huomioidaan täysimääräisesti. Vuokran suuruutta tarkistettaessa vertailukohtana käytetään sen kuukauden indeksin pistelukua, jonka aikana sopimus tehtiin (sopimuksen perusajankohta).

5.1. Lisäksi vuokralleantajalla on oikeus korottaa vuokraa aiheutuneita lisäkustannuksia vastaavalla määrällä, mikäli vuokralleantajalle tai tälle sopimukselle määrätään uusi vero tai maksu, jota vuokralleantaja ei ollut velvoitettu suorittamaan tämän sopimuksen voimaantullessa mutta jonka vuokralleantaja on jatkossa velvoitettu suorittamaan taikka jos lainsäädännön tai viranomaismääräyksen muutoksesta (esimerkiksi arvonlisäverokanta muuttuu) muutoin aiheutuu vuokralleantajalle lisäkustannuksia.

6. Vuokrien ja muiden maksujen erääntyminen sekä viivästyskorot ja kulut

Vuokra erääntyy maksettavaksi etukäteen kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä. Muut maksut erääntyvät maksettavaksi vaadittaessa.

6.1. Vuokralleottaja sitoutuu aina suorittamaan vuokran ja muut tähän sopimukseen perustuvat maksut kokonaisuudessaan tekemättä niistä vähennyksiä, pidätyksiä tai kuittauksia siten, että suoritus on laskussa mainitulla pankkitilillä vuokralleantajan vapaassa käytössä viimeistään maksun eräpäivänä.

6.2. Vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta yleisesti käytössä oleva kohtuullinen laskutuslisä ja lisäksi korvaus vuokralleottajan pyynnöstä suoritetuista erityispalveluista. Vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun viivästyessä vuokralleantajalla on oikeus periä erääntyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa maksun eräpäivän ja suorituspäivän väliseltä ajalta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle vuokran ja muiden tähän sopimukseen perustuvien saatavien perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

7. Verot, maksut ja kustannukset

Vuokra ja muut tämän sopimuksen mukaiset maksut on sovittu sopimuksentekohetken arvonlisäverokannan mukaisesti. Sopimuksen voimassaolon aikana tulevat arvonlisäverokannan muutokset siirtyvät suoraan sovittuihin hintoihin.

8. Vuokrakohteen kunto, käyttö, huolto ja kunnossapito

Vuokrakohde vuokrataan siinä kunnossa kuin se toimituksen hyväksymispäivänä on. Vuokralleottaja on velvollinen käyttämään vuokrakohdetta huolellisesti vuokralleantajan ja valmistajan antamien käyttöohjeiden ja voimassaolevien säädösten mukaisesti sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Vuokralleottaja vastaa siitä, että sillä on vuokrakohteen käyttämiseen tarvittava osaaminen. Vuokralleantajan tulee ennen vuokrakohteen käyttöönottoa varmistua siitä, että vuokrakohde täyttää kaikki varusteita, suojalaitteita, vakuutuksia jne. koskevat vaatimukset.

8.1. Vuokralleantaja vastaa vuokrakohteen huollostaVuokrakohdetta ei saa antaa muun kuin vuokralleantajan huollettavaksi. Jos vuokralleottaja aiheuttaa vuokralleantajalle ylimääräisiä korjaus-, säätö-, tarkastus- tai huoltotöitä sen vuoksi, että vuokralleottaja itse tai joku muu kuin vuokralleantaja on tehnyt vuokrakohteeseen säätö-, muutos-, huolto- tai korjaustöitä, on vuokralleantajalla oikeus laskuttaa kyseiset työt huoltosopimukseen kuulumattomina lisätöinä voimassaolevan hinnaston tai yleisen kohtuullisen hintatason mukaan. Vuokrakohteeseen sopimuksen vastaisestikin liitetyt varaosat siirtyvät vuokralleantajan omistukseen.

8.2. Vuokralleantajalla tai sen edustajalla on oikeus tarkastaa vuokrakohde milloin tahansa normaalina liikeaikana. Vuokralleottajaa on informoitava vuokrakohteen tarkastuksesta ennen tarkastuksen suorittamista.

8.3. Mikäli vuokrakohteessa tai sen toimituksessa ilmenee vikoja tai puutteita, tulee vuokralleottajan esittää vaatimuksensa suoraan vuokralleantajalle. Vuokralleantaja pyrkii mahdollisimman nopeaan huolto/korjaustoimintaan välittömästi saatuaan vuokralleottajalta tiedon huollon/korjauksen tarpeesta. Vuokralleantaja ei kuitenkaan vastaa vara-osien välittömästä saatavuudesta kaikissa tilanteissa eikä vuokralleantaja ole velvollinen korvaamaan sitä vahinkoa, mikä aiheutuu vuokrakohteen tilapäisestä käyttökatkosta.

8.4. Vuokralleottaja ei saa viedä vuokrakohdetta Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

9. Vakuutusturva ja vastuu vuokrakohteesta johtuvista vahingoista

Vuokralleantaja vastaa vuokrakohteen rikkoutumisesta aiheutuneesta välittömästä henkilö- tai esinevahingosta. Vahingon tapahtuessa vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi vahingosta vuokralleantajalle ja rajoittamaan lisävahingon syntymistä. Vuokralleantajan vastuu vahingosta poistuu, jos vuokralleantaja ei vuokralleottajasta johtuvasta syystä pääse korjaamaan tai huoltamaan vuokrakohdetta oikea-aikaisesti. Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu vuokrakohteen vääränlaisesta käyttämisestä tai kuljettamisesta silloin, kun kuljettaminen tapahtuu vuokralaisen vastuulla.

10. Riski ja vuokrakohteen vahingoittuminen

Vaaranvastuu ja riski vuokrakohteen tuhoutumisesta on vuokralleantajalla siihen saakka, että vuokrakohde on toimitettu ja asennettu vuokralleottajan kohteeseen, minkä jälkeen vaaranvastuu on vuokralleottajalla sen ajan, kun vuokrakohde on vuokralleottajan hallussa.

10.1. Mikäli vuokrakohde tai sen osa vahingoittuu, tai tulee muun syyn vuoksi käyttökelvottomaksi, vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtumasta vuokralleantajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, vuokralleottaja on velvollinen korjauttamaan vuokrakohteen omalla kustannuksellaan vuokralleantajalla. Edellä mainittu ei koske tavanomaista kulumista, joka kuuluu vuokralleantajan vastuulle. Vuokralleantaja sitoutuu pitämään vuokrakohteen kunnossa (sisältäen huollot sekä tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneet korjaukset kuten rikkoutuneiden osien korjaamiset tai vaihtamiset) sopimuksen voimassaolon ajan.

10.2. Mikäli vuokrakohde kohdassa 10.1. tarkoitetun vahingoittumisen tai tuhoutumisen vuoksi tulee korjauskelvottomaksi tai se varastetaan tai muuten menetetään, vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtuneesta vuokralleantajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Lisäksi vuokralleottaja on vuokralleantajan vaatiessa velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle erääntyneiden maksamattomien vuokrien ja muiden sopimukseen perustuvien maksujen lisäksi varsinaisen vuokra-ajan tai meneillään olevan sopimusjakson (12 kk) erääntymättömien vuokrien ja vuokrakohteen jäännösarvon yhteismäärän vähennettynä vuokralleantajan vuokrakohteesta mahdollisesti saamalla vakuutuskorvauksella.

10.3. Siihen saakka, kunnes vuokralleantaja tekee edellä tarkoitetun vaatimuksen, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan erääntyvät vuokrat ja muut sopimukseen perustuvat maksut vuokralleantajalle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kun vuokralleottaja on täyttänyt maksuvelvollisuutensa ja vuokralleantajan saatavat on kokonaisuudessaan maksettu, katsotaan sopimus päättyneeksi ilman eri toimenpidettä.

11. Sopimuksen purkaminen

Vuokralleantaja on oikeutettu välittömästi purkamaan sopimuksen, mikäli:

a) vuokranmaksu tai muu tämän sopimuksen mukainen maksu viivästyy enemmän kuin 30 päivää eräpäivästä lukien;

b) vuokralleottaja asetetaan velkajärjestelyyn, selvitystilaan tai konkurssiin taikka vuokralleottajaa koskeva yrityssaneerausmenettely aloitetaan;

c) vuokralleottaja ei hoida vuokrakohdetta tämän sopimuksen mukaisesti, käyttää vuokrakohdetta sopimuksen ehtojen vastaiseen tarkoitukseen tai jollain muulla tavalla rikkoo oleellisesti tämän sopimuksen ehtoja;

d) vuokralleottaja tai takaaja on antanut vuokralleantajalle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tämän sopimuksen solmimiseen tai sen ehtoihin;

e) vuokralleottajan sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen voidaan muutoin katsoa olennaisesti vaarantuneen; tai

f) vuokralleottajan antama vakuus, joka koskee tätä sopimusta tai muuta velvoitetta vuokranantajalle, ei enää ole riittävä.

11.1. Sopimus päättyy, kun purkuilmoitus on tullut vuokralleottajan tietoon, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun vuokralleantaja on antanut purkuilmoituksen postin kuljetettavaksi vuokralleottajan viimeksi vuokralleantajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli vuokralleantaja purkaa tämän sopimuksen, vuokralleantajalla on lisäksi oikeus purkaa myös kaikki muut vuokralleottajan kanssa mahdollisesti solmitut vuokra- tai leasingsopimukset.

11.2. Mikäli vuokralleantaja purkaa tämän sopimuksen jollakin edellä mainitulla perusteella, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle maksettavaksi erääntyneiden vuokrien ja muiden maksujen lisäksi:

-päättymishetkellä jäljellä olevien varsinaisen vuokra-ajan tai meneillään olevan sopimuskauden (12 kk) erääntymättömien vuokrien määrän

-vuokrakohteen jäännösarvon päättymishetkellä, ellei vuokralleantaja vaadi vuokrakohdetta takaisin

-70 % vuokrakohteen jäännösarvosta päättymishetkellä, mikäli vuokralleantaja vaatii vuokrakohteen takaisin sekä tähän liittyen kaikki vuokrakohteen takaisinottamisesta aiheutuvat kulut.

-muut sopimuksen purkautumisesta aiheutuvat kustannukset;

-vuokrakohteesta tai sen käyttämisestä johtuvat maksut tai muut kustannukset, joista vuokralleottaja lain tai sopimuksen mukaan on vastuussa ja jotka vuokralleantaja vuokrakohteen omistajana tai muuten sopimuksen purkauduttua joutuu maksamaan;

Edellä mainitut maksut ja korvaukset erääntyvät maksettavaksi vaadittaessa.

12. Vuokrakohteen jäännösarvo ja lunastaminen sopimuksen päättyessä

Vuokralleottajalla on oikeus ja velvollisuus sopimuksen päättyessä lunastaa vuokrakohde sillä jäännösarvolla, joka vuokrakohteella sopimuksen päättymisen hetkellä on. Jäännösarvo lasketaan seuraavasti: asennetun laitteen hinnan ja maksetun laitelyhennyksen välinen erotus. Maksettu laitelyhennys lasketaan seuraavasti: asennetun laitteen hinta ja varaosat (2990 e) jaettuna 108:lla (vuokrakohteen laskennallinen käyttöikä kuukausina) kerrottuna toteutuneiden sopimuskuukausien määrällä. (Esim. 2990/108*48 e = 1328,9 e)

12.1. Mikäli vuokralleottaja sopimuksen päättyessä laiminlyö jäännösarvon suorittamisen, on vuokralleantajalla oikeus vaatia, että vuokralleottaja omalla kustannuksellaan (mukaan lukien mm. purku-, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskustannukset) ja riskillään palauttaa vuokrakohteen kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen päättymisestä lukien vuokralleantajalle sen osoittamaan paikkaan. Palautushetkellä vuokrakohteen tulee olla sen ikä huomioon ottaen asianmukaisessa kunnossa. Mikäli vuokrakohde ei ole edellä mainitussa kunnossa, vuokralleantajalla on oikeus saattaa se sellaiseen kuntoon vuokralleottajan kustannuksella. Vuokrakohteen palauttamisen jälkeen vuokralleantajalla on oikeus 70 %:n korvaukseen sen jäännösarvosta.

12.2. Mikäli vuokralleottaja ei suorita jäännösarvoa ja samaan aikaan laiminlyö vuokrakohteen palauttamisen siinä tapauksessa, että vuokralleantaja on sitä vaatinut, on vuokralleantajalla oikeus hakea vuokrakohde haltuunsa vuokralleottajalta. Vuokralleantaja on tällöin oikeutettu kohdan 11.2. mukaisiin korvauksiin.

13. Sopimuksen siirto

Vuokralleantaja on oikeutettu siirtämään tämän sopimuksen tai tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ja vuokrakohteen omistusoikeuden kolmannelle. Vuokralleottajan tulee siirrosta tiedon saatuaan suorittaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut siirronsaajalle.

13.1. Vuokralleottajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle siinä tapauksessa, että siirron saaja on vuokralleottajan kiinteistön, jonka osaksi vuokrakohde on liitetty, saaja. Vuokralleantaja hyväksyy kiinteistön uuden omistajan sopimuksen osapuoleksi. Vuokralleottajan ja sopimuksen uuden osapuolen on molempien tehtävä kirjallinen ilmoitus vuokralleantajalle tämän sopimuksen siirrosta uudelle sopijapuolelle. Sopimuksen siirtäminen muulle kuin vuokralleottajan kiinteistön uudelle omistajalle vaatii vuokralleantajan erillisen kirjallisen hyväksymisen.

14. Vuokralleottajan tiedonantovelvollisuus

Vuokralleottajan on ilmoitettava vuokralleantajalle viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta sekä muista seikoista, joilla on olennaista merkitystä tämän sopimuksen voimassaololle.

15. Muut ehdot

Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. Muussa järjestyksessä tehdyt muutokset eivät ole päteviä. Vuokralleantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa ehtoja vuokralleantajaa velvoittavan uuden lainsäädännön muutoksen tai viranomaismääräyksen voimaantullessa. Vuokralleantajalla on lisäksi oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta tai vanhentuneiden sopimusjärjestelyjen uudistamisen takia. Vuokralleantajan on ilmoitettava muuttuvista sopimusehdoista ja niiden voimaantulon ajankohdasta vuokralleottajalle. Vuokralleottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään ehtomuutosten voimaantulon ajankohtaan. Irtisanominen on vuokralleottajan toimitettava kuukauden (1) kuluessa ehtomuutoksista tiedon saatuaan. Irtisanottaessa sopimus tämän sopimuskohdan perusteella, on sillä kohdassa 12. määritellyt oikeusvaikutukset.

15.1. Vuokralleantajan kerran tai useammin tapahtunut luopuminen jonkin tämän sopimuksen mukaisen oikeutensa käyttämisestä ei estä vuokralleantajaa myöhemmin vetoamasta samaan oikeuteensa samanlaisessa tai vastaavassa tilanteessa. Vuokralleottaja antaa suostumuksensa siihen, että vuokralleantaja voi luovuttaa vuokralleottajaa koskevia tietoja kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin.

16. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat lain määräyksistä, viranomaisten toimenpiteistä, työtaistelutoimenpiteestä, sotatoimista tai muista vuokralleantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. (ns. force majeure)

17. Riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa.

18. Sopimusasiakirjat

Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan Etelä-Suomen Lämpöhuolto Oy:n yleisiä sopimusehtoja. Jos tämä sopimus on yleisten ehtojen kanssa ristiriidassa, sovelletaan tätä sopimusta. Tämän sopimuksen ja yleisten ehtojen jälkeen sovelletaan muita sopimusneuvottelujen aikana vaihdettuja asiakirjoja ja dokumentteja.


 

Palvelusopimus, vesi-ilmalämpö ja maalämpö

1. Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joiden mukaisesti vuokralleottaja ottaa vuokralle ja käyttää vuokralleantajalta saamaansa lämmönjakokeskusta ja muuta omaisuutta.

2. Omistusoikeus

Vuokrakohde on vuokralleantajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei tämän sopimuksen perusteella saa vuokrakohdetta omistukseensa. Vuokrakohteeseen tulee vuokralleantajan edellyttämällä tavalla merkitä, että se on vuokralleantajan omaisuutta.

Mikäli vuokrakohde tai se kiinteistö, johon vuokrakohde on liitetty, ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon, vuokralleottajan tulee heti saattaa ao. viranomaisen tietoon vuokralleantajan omistusoikeus vuokrakohteeseen ja ilmoittaa vuokralleantajalle tapahtuneesta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset.

3. Vuokrakohteen hankinta ja toimituksen hyväksyminen

Tämän sopimuksen allekirjoituksella vuokralleottaja vakuuttaa vuokralleantajalle, että hän on tutustunut vuokrakohteeseen ja siitä annettuihin tietoihin ja että vuokrakohde vastaa niitä vaatimuksia, joita vuokralleottajalla on vuokrakohteen kunnon, soveltuvuuden, kestävyyden tai muiden ominaisuuksien suhteen. . Lopullinen tilaus edellyttää luottotietojen tarkastamista myyjän toimesta. Vuokralleantaja pitää oikeuden olla hyväksymättä tilausta jos vuokralleottajan esittämä kiinteistö ei sovellu vuokrakohteen käyttöönotolle.

3.1. Vuokralleottaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vuokrakohteen toimituksen vastaanottamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

4. Vuokra-aika ja irtisanominen

Vuokra-aika on mainittu tämän sopimuksen etusivulla tai tilausvahvistuksessa. Ellei osapuolten kesken toisin ole sovittu, vuokra-ajan alkamispäivä on toimituksen suorittamista seuraavan kalenterikuukauden ensimmäinen päivä. Sopimuksen voimassaolo ja vuokra-aika jatkuu automaattisesti aina kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan, mikäli vuokralleottaja ei ole irtisanonut kirjallisesti sopimusta viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulumassa olevan kahdentoista (12) kuukauden pituisen sopimuskauden päättymistä. Vuokralleantajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään laitteiston laskennallisen teknisen käyttöiän päättyessä (300 kk toimituksesta).

4.1. Vuokralleottaja voi irtisanoa tämän sopimuksen toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vuokralleantajalle. Kirjallisena irtisanomisilmoituksena pidetään esimerkiksi sähköpostin lähettämistä vuokralleantajan yleisesti ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

5. Vuokran maksaminen ja muuttaminen

Vuokra maksetaan kuukausittain etukäteen, ellei sopimuksessa toisin sovita. Vuokralleantajalla on oikeus muuttaa vuokraa yleisen elinkustannusindeksin mukaisesti. Vuokran suuruus sidotaan indeksiin ”Elinkustannusindeksi 1951:10=100”. Vuokran suuruus tarkistetaan vuosittain tammikuun ensimmäisenä päivänä (1.1.) tiedossa olevan uusimman pisteluvun mukaiseksi. Indeksimuutos huomioidaan täysimääräisesti. Vuokran suuruutta tarkistettaessa vertailukohtana käytetään sen kuukauden indeksin pistelukua, jonka aikana sopimus tehtiin (sopimuksen perusajankohta).

5.1. Lisäksi vuokralleantajalla on oikeus korottaa vuokraa aiheutuneita lisäkustannuksia vastaavalla määrällä, mikäli vuokralleantajalle tai tälle sopimukselle määrätään uusi vero tai maksu, jota vuokralleantaja ei ollut velvoitettu suorittamaan tämän sopimuksen voimaantullessa mutta jonka vuokralleantaja on jatkossa velvoitettu suorittamaan taikka jos lainsäädännön tai viranomaismääräyksen muutoksesta (esimerkiksi arvonlisäverokanta muuttuu) muutoin aiheutuu vuokralleantajalle lisäkustannuksia.

6. Vuokrien ja muiden maksujen erääntyminen sekä viivästyskorot ja kulut

Vuokra erääntyy maksettavaksi etukäteen kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä. Muut maksut erääntyvät maksettavaksi vaadittaessa.

6.1. Vuokralleottaja sitoutuu aina suorittamaan vuokran ja muut tähän sopimukseen perustuvat maksut kokonaisuudessaan tekemättä niistä vähennyksiä, pidätyksiä tai kuittauksia siten, että suoritus on laskussa mainitulla pankkitilillä vuokralleantajan vapaassa käytössä viimeistään maksun eräpäivänä.

6.2. Vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta yleisesti käytössä oleva kohtuullinen laskutuslisä ja lisäksi korvaus vuokralleottajan pyynnöstä suoritetuista erityispalveluista. Vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun viivästyessä vuokralleantajalla on oikeus periä erääntyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa maksun eräpäivän ja suorituspäivän väliseltä ajalta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle vuokran ja muiden tähän sopimukseen perustuvien saatavien perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

7. Verot, maksut ja kustannukset

Vuokra ja muut tämän sopimuksen mukaiset maksut on sovittu sopimuksentekohetken arvonlisäverokannan mukaisesti. Sopimuksen voimassaolon aikana tulevat arvonlisäverokannan muutokset siirtyvät suoraan sovittuihin hintoihin.

8. Vuokrakohteen kunto, käyttö, huolto ja kunnossapito

Vuokrakohde vuokrataan siinä kunnossa kuin se toimituksen hyväksymispäivänä on. Vuokralleottaja on velvollinen käyttämään vuokrakohdetta huolellisesti vuokralleantajan ja valmistajan antamien käyttöohjeiden ja voimassaolevien säädösten mukaisesti sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Vuokralleottaja vastaa siitä, että sillä on vuokrakohteen käyttämiseen tarvittava osaaminen. Vuokralleantajan tulee ennen vuokrakohteen käyttöönottoa varmistua siitä, että vuokrakohde täyttää kaikki varusteita, suojalaitteita, vakuutuksia jne. koskevat vaatimukset.

8.1. Vuokralleantaja vastaa vuokrakohteen huollostaVuokrakohdetta ei saa antaa muun kuin vuokralleantajan huollettavaksi. Jos vuokralleottaja aiheuttaa vuokralleantajalle ylimääräisiä korjaus-, säätö-, tarkastus- tai huoltotöitä sen vuoksi, että vuokralleottaja itse tai joku muu kuin vuokralleantaja on tehnyt vuokrakohteeseen säätö-, muutos-, huolto- tai korjaustöitä, on vuokralleantajalla oikeus laskuttaa kyseiset työt huoltosopimukseen kuulumattomina lisätöinä voimassaolevan hinnaston tai yleisen kohtuullisen hintatason mukaan. Vuokrakohteeseen sopimuksen vastaisestikin liitetyt varaosat siirtyvät vuokralleantajan omistukseen.

8.2. Vuokralleantajalla tai sen edustajalla on oikeus tarkastaa vuokrakohde milloin tahansa normaalina liikeaikana. Vuokralleottajaa on informoitava vuokrakohteen tarkastuksesta ennen tarkastuksen suorittamista.

8.3. Mikäli vuokrakohteessa tai sen toimituksessa ilmenee vikoja tai puutteita, tulee vuokralleottajan esittää vaatimuksensa suoraan vuokralleantajalle. Vuokralleantaja pyrkii mahdollisimman nopeaan huolto/korjaustoimintaan välittömästi saatuaan vuokralleottajalta tiedon huollon/korjauksen tarpeesta. Vuokralleantaja ei kuitenkaan vastaa vara-osien välittömästä saatavuudesta kaikissa tilanteissa eikä vuokralleantaja ole velvollinen korvaamaan sitä vahinkoa, mikä aiheutuu vuokrakohteen tilapäisestä käyttökatkosta.

8.4. Vuokralleottaja ei saa viedä vuokrakohdetta Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

9. Vakuutusturva ja vastuu vuokrakohteesta johtuvista vahingoista

Vuokralleantaja vastaa vuokrakohteen rikkoutumisesta aiheutuneesta välittömästä henkilö- tai esinevahingosta. Vahingon tapahtuessa vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi vahingosta vuokralleantajalle ja rajoittamaan lisävahingon syntymistä. Vuokralleantajan vastuu vahingosta poistuu, jos vuokralleantaja ei vuokralleottajasta johtuvasta syystä pääse korjaamaan tai huoltamaan vuokrakohdetta oikea-aikaisesti. Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu vuokrakohteen vääränlaisesta käyttämisestä tai kuljettamisesta silloin, kun kuljettaminen tapahtuu vuokralaisen vastuulla.

10. Riski ja vuokrakohteen vahingoittuminen

Vaaranvastuu ja riski vuokrakohteen tuhoutumisesta on vuokralleantajalla siihen saakka, että vuokrakohde on toimitettu ja asennettu vuokralleottajan kohteeseen, minkä jälkeen vaaranvastuu on vuokralleottajalla sen ajan, kun vuokrakohde on vuokralleottajan hallussa.

10.1. Mikäli vuokrakohde tai sen osa vahingoittuu, tai tulee muun syyn vuoksi käyttökelvottomaksi, vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtumasta vuokralleantajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, vuokralleottaja on velvollinen korjauttamaan vuokrakohteen omalla kustannuksellaan vuokralleantajalla. Edellä mainittu ei koske tavanomaista kulumista, joka kuuluu vuokralleantajan vastuulle. Vuokralleantaja sitoutuu pitämään vuokrakohteen kunnossa (sisältäen huollot sekä tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneet korjaukset kuten rikkoutuneiden osien korjaamiset tai vaihtamiset) sopimuksen voimassaolon ajan.

10.2. Mikäli vuokrakohde kohdassa 10.1. tarkoitetun vahingoittumisen tai tuhoutumisen vuoksi tulee korjauskelvottomaksi tai se varastetaan tai muuten menetetään, vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtuneesta vuokralleantajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Lisäksi vuokralleottaja on vuokralleantajan vaatiessa velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle erääntyneiden maksamattomien vuokrien ja muiden sopimukseen perustuvien maksujen lisäksi varsinaisen vuokra-ajan tai meneillään olevan sopimusjakson (12 kk) erääntymättömien vuokrien ja vuokrakohteen jäännösarvon yhteismäärän vähennettynä vuokralleantajan vuokrakohteesta mahdollisesti saamalla vakuutuskorvauksella.

10.3. Siihen saakka, kunnes vuokralleantaja tekee edellä tarkoitetun vaatimuksen, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan erääntyvät vuokrat ja muut sopimukseen perustuvat maksut vuokralleantajalle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kun vuokralleottaja on täyttänyt maksuvelvollisuutensa ja vuokralleantajan saatavat on kokonaisuudessaan maksettu, katsotaan sopimus päättyneeksi ilman eri toimenpidettä.

11. Sopimuksen purkaminen

Vuokralleantaja on oikeutettu välittömästi purkamaan sopimuksen, mikäli:
a) vuokranmaksu tai muu tämän sopimuksen mukainen maksu viivästyy enemmän kuin 30 päivää eräpäivästä lukien;
b) vuokralleottaja asetetaan velkajärjestelyyn, selvitystilaan tai konkurssiin taikka vuokralleottajaa koskeva yrityssaneerausmenettely aloitetaan;
c) vuokralleottaja ei hoida vuokrakohdetta tämän sopimuksen mukaisesti, käyttää vuokrakohdetta sopimuksen ehtojen vastaiseen tarkoitukseen tai jollain muulla tavalla rikkoo oleellisesti tämän sopimuksen ehtoja;
d) vuokralleottaja tai takaaja on antanut vuokralleantajalle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tämän sopimuksen solmimiseen tai sen ehtoihin;
e) vuokralleottajan sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen voidaan muutoin katsoa olennaisesti vaarantuneen; tai
f) vuokralleottajan antama vakuus, joka koskee tätä sopimusta tai muuta velvoitetta vuokranantajalle, ei enää ole riittävä.

11.1. Sopimus päättyy, kun purkuilmoitus on tullut vuokralleottajan tietoon, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun vuokralleantaja on antanut purkuilmoituksen postin kuljetettavaksi vuokralleottajan viimeksi vuokralleantajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli vuokralleantaja purkaa tämän sopimuksen, vuokralleantajalla on lisäksi oikeus purkaa myös kaikki muut vuokralleottajan kanssa mahdollisesti solmitut vuokra- tai leasingsopimukset.

11.2. Mikäli vuokralleantaja purkaa tämän sopimuksen jollakin edellä mainitulla perusteella, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle maksettavaksi erääntyneiden vuokrien ja muiden maksujen lisäksi:
-päättymishetkellä jäljellä olevien varsinaisen vuokra-ajan tai meneillään olevan sopimuskauden (12 kk) erääntymättömien vuokrien määrän
-vuokrakohteen jäännösarvon päättymishetkellä, ellei vuokralleantaja vaadi vuokrakohdetta takaisin
-70 % vuokrakohteen jäännösarvosta päättymishetkellä, mikäli vuokralleantaja vaatii vuokrakohteen takaisin sekä tähän liittyen kaikki vuokrakohteen takaisinottamisesta aiheutuvat kulut.
-muut sopimuksen purkautumisesta aiheutuvat kustannukset;
-vuokrakohteesta tai sen käyttämisestä johtuvat maksut tai muut kustannukset, joista vuokralleottaja lain tai sopimuksen mukaan on vastuussa ja jotka vuokralleantaja vuokrakohteen omistajana tai muuten sopimuksen purkauduttua joutuu maksamaan;
Edellä mainitut maksut ja korvaukset erääntyvät maksettavaksi vaadittaessa.

12. Vuokrakohteen jäännösarvo ja lunastaminen sopimuksen päättyessä

Vuokralleottajalla on oikeus ja velvollisuus sopimuksen päättyessä lunastaa vuokrakohde sillä jäännösarvolla, joka vuokrakohteella sopimuksen päättymisen hetkellä on. Vuokralleantaja määrittää jäännösarvon vasta kun laitteistot ja asennukset on suunniteltu vuokralleottajalle. Jäännösarvo lasketaan seuraavasti: asennetun laitteen hinnan sekä varaosien ja maksetun laitelyhennyksen välinen erotus. Asennetun laiteen hinta ja varaosat josta jäännösarvo lasketaan on ilmoitettu tämän sopimuksen etusivulla tai tilausvahvistuksessa. Maksettu laitelyhennys lasketaan seuraavasti: asennetun laitteen hinta ja varaosat jaettuna 300:lla (vuokrakohteen laskennallinen käyttöikä kuukausina) kerrottuna toteutuneiden sopimuskuukausien määrällä. Esim. 1. (30.000 e – (30.000/300*36 e ) = 3.600 e)
Esim. 2 (15.000e – (15.000/300*36 e ) = 1.800 e )

12.1. Mikäli vuokralleottaja sopimuksen päättyessä laiminlyö jäännösarvon suorittamisen, on vuokralleantajalla oikeus vaatia, että vuokralleottaja omalla kustannuksellaan (mukaan lukien mm. purku-, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskustannukset) ja riskillään palauttaa vuokrakohteen kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen päättymisestä lukien vuokralleantajalle sen osoittamaan paikkaan. Palautushetkellä vuokrakohteen tulee olla sen ikä huomioon ottaen asianmukaisessa kunnossa. Mikäli vuokrakohde ei ole edellä mainitussa kunnossa, vuokralleantajalla on oikeus saattaa se sellaiseen kuntoon vuokralleottajan kustannuksella. Vuokrakohteen palauttamisen jälkeen vuokralleantajalla on oikeus 70 %:n korvaukseen sen jäännösarvosta.

12.2. Mikäli vuokralleottaja ei suorita jäännösarvoa ja samaan aikaan laiminlyö vuokrakohteen palauttamisen siinä tapauksessa, että vuokralleantaja on sitä vaatinut, on vuokralleantajalla oikeus hakea vuokrakohde haltuunsa vuokralleottajalta. Vuokralleantaja on tällöin oikeutettu kohdan 11.2. mukaisiin korvauksiin.

13. Sopimuksen siirto

Vuokralleantaja on oikeutettu siirtämään tämän sopimuksen tai tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ja vuokrakohteen omistusoikeuden kolmannelle. Vuokralleottajan tulee siirrosta tiedon saatuaan suorittaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut siirronsaajalle.

13.1. Vuokralleottajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle siinä tapauksessa, että siirron saaja on vuokralleottajan kiinteistön, jonka osaksi vuokrakohde on liitetty, saaja. Vuokralleantaja hyväksyy kiinteistön uuden omistajan sopimuksen osapuoleksi. Vuokralleottajan ja sopimuksen uuden osapuolen on molempien tehtävä kirjallinen ilmoitus vuokralleantajalle tämän sopimuksen siirrosta uudelle sopijapuolelle. Sopimuksen siirtäminen muulle kuin vuokralleottajan kiinteistön uudelle omistajalle vaatii vuokralleantajan erillisen kirjallisen hyväksymisen.

14. Vuokralleottajan tiedonantovelvollisuus

Vuokralleottajan on ilmoitettava vuokralleantajalle viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta sekä muista seikoista, joilla on olennaista merkitystä tämän sopimuksen voimassaololle.

15. Muut ehdot

Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. Muussa järjestyksessä tehdyt muutokset eivät ole päteviä. Vuokralleantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa ehtoja vuokralleantajaa velvoittavan uuden lainsäädännön muutoksen tai viranomaismääräyksen voimaantullessa. Vuokralleantajalla on lisäksi oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta tai vanhentuneiden sopimusjärjestelyjen uudistamisen takia. Vuokralleantajan on ilmoitettava muuttuvista sopimusehdoista ja niiden voimaantulon ajankohdasta vuokralleottajalle. Vuokralleottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään ehtomuutosten voimaantulon ajankohtaan. Irtisanominen on vuokralleottajan toimitettava kuukauden (1) kuluessa ehtomuutoksista tiedon saatuaan. Irtisanottaessa sopimus tämän sopimuskohdan perusteella, on sillä kohdassa 12. määritellyt oikeusvaikutukset.

15.1. Vuokralleantajan kerran tai useammin tapahtunut luopuminen jonkin tämän sopimuksen mukaisen oikeutensa käyttämisestä ei estä vuokralleantajaa myöhemmin vetoamasta samaan oikeuteensa samanlaisessa tai vastaavassa tilanteessa. Vuokralleottaja antaa suostumuksensa siihen, että vuokralleantaja voi luovuttaa vuokralleottajaa koskevia tietoja kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin.

16. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat lain määräyksistä, viranomaisten toimenpiteistä, työtaistelutoimenpiteestä, sotatoimista tai muista vuokralleantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. (ns. force majeure)

17. Riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa.

18. Sopimusasiakirjat

Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan Etelä-Suomen Lämpöhuolto Oy:n yleisiä sopimusehtoja. Jos tämä sopimus on yleisten ehtojen kanssa ristiriidassa, sovelletaan tätä sopimusta. Tämän sopimuksen ja yleisten ehtojen jälkeen sovelletaan muita sopimusneuvottelujen aikana vaihdettuja asiakirjoja ja dokumentteja.