Palvelusopimuksen yleiset ehdot

Palvelusopimus Yleiset ehdot, Suomen ilmalämpöpalvelu Oy

1. Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joiden mukaisesti palvelun tilaaja ottaa vuokralle ja käyttää palveluntarjoajalta saamaansa omaisuutta.

2. Omistusoikeus

Palveluun sisältyvä palvelun tilaajalle toimitettava vuokralaite on palveluntarjoajan omaisuutta. Palveluntarjoaja voi halutessaan merkitä omistusoikeutensa vuokrakohteeseen soveltuvalla tavalla.

3. Vuokrakohteen hankinta ja toimituksen hyväksyminen

Palvelun tilaaja vakuuttaa tutustuneensa vuokrakohteeseen ja siitä annettuihin tietoihin ja että vuokrakohde vastaa niitä vaatimuksia, joita palvelun tilaajalla on vuokrakohteen kunnon, soveltuvuuden, kestävyyden tai muiden ominaisuuksien suhteen. Tilatessaan tuotteen myöhemmin toimitettavaksi sitoutuu palvelun tilaaja tutustumaan vuokrakohteeseen edellä mainitulla tavalla viivytyksettä vastaanotettuaan tilauksen.

4. Vuokrakohteen käyttö, huolto ja kunnossapito

Palveluntarjoajan tulee ennen vuokrakohteen käyttöönottoa varmistua siitä, että vuokrakohde täyttää kaikki varusteita, suojalaitteita ja muut vastaavat sitä koskevat tekniset määräykset ja vaatimukset. Palvelun tilaaja on velvollinen käyttämään vuokrakohdetta huolellisesti palveluntarjoajan ja valmistajan antamien käyttöohjeiden ja voimassaolevien säädösten mukaisesti sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

4.1. Palveluntarjoaja vastaa vuokrakohteen huollosta ja korjauksesta sen elinkaaren ajan. Mikäli vuokrakohteessa tai sen toimituksessa ilmenee vikoja tai puutteita, tulee palvelun tilaajan ilmoittaa tästä palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään 12 tunnin kuluessa saatuaan palvelun tilaajalta tiedon huollon/korjauksen tarpeesta. Mikäli palvelun tilaaja antaa vuokrakohteen muun kuin palveluntarjoajan huollettavaksi tai korjattavaksi, ei palveluntarjoaja voi ottaa enempää vastuuta niistä aiheutuneista vahingoista tai vioista. Samoin menetellään, mikäli palvelun tilaaja estää huolto- tai korjauskäynnin olemalla myötävaikuttamatta sen toteutumiseen.

5. Palvelusopimuksen pituus ja irtisanominen

Palvelusopimus toteutetaan elinkaarimallilla ja sen pituus on maalämpö- ja ilmavesilämpöpumpuilla 144 kk ja ilmalämpöpumpuilla 72 kk, ellei osapuolten kesken muuta sovita. Palvelusopimuksen alkamispäivä on toimituksen suorittamista seuraavan kalenterikuukauden ensimmäinen päivä.

5.1. Palvelun tilaaja voi irtisanoa tämän palvelusopimuksen vuosittain päättymään kulloinkin kuluvan sopimusvuoden (sopimuksen alkamispäivästä laskettava 12 kk ajanjakso kerrallaan) loppuun. Ensimmäinen irtisanomispäivä voi olla sen jälkeen, kun 36 ensimmäistä sopimuskuukautta on kulunut. Irtisanominen tehdään toimittamalla kirjallinen irtisanomisilmoitus palveluntarjoajalle. Kirjallisena irtisanomisilmoituksena pidetään esimerkiksi sähköpostin lähettämistä palveluntarjoajan yleisesti ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

5.2. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään ainoastaan palvelusopimuksen päättyessä (72, 108 tai 144 kk toimituksesta lukien) sekä kohdan 8.2. mukaisessa tilanteessa.

6. Maksaminen

Tämän sopimuksen mukaiset maksut maksetaan kuukausittain etukäteen annettuna eräpäivänä tekemättä niistä vähennyksiä, pidätyksiä tai kuittauksia.

6.1. Palveluntarjoajalla on oikeus periä palvelun tilaajalta yleisesti käytössä oleva kohtuullinen laskutuslisä (esim. paperilaskuista) kuitenkin siten, että palveluntarjoaja tarjoaa aina myös laskutuslisättömän vaihtoehdon laskun maksamiseen (esim. sähköinen lasku).

7. Vastuu vuokrakohteen aiheuttamista vahingoista

Palveluntarjoaja vastaa vuokrakohteen muusta kuin ulkoisesta syystä johtuvasta rikkoutumisesta aiheutuneesta välittömästä henkilö- tai esinevahingosta. Vahingon tapahtuessa palvelun tilaajan tulee ilmoittaa vahingosta palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivytystä, rajoittaa lisävahingon syntyminen ja huolehtia siitä, että palveluntarjoajalla on mahdollisuus päästä korjaamaan vahingot. Mikäli palvelun tilaaja laiminlyö velvollisuuksiaan, palveluntarjoajan vastuu vahingon korvaamisesta rajoittuu vastaavalta osin.

8. Riski vuokrakohteen ulkoisesta vahingoittumisesta

Vaaranvastuu ja riski vuokrakohteen ulkoisesta vahingoittumisesta, häviämisestä ja tuhoutumisesta on palveluntarjoajalla siihen saakka, että vuokrakohde on toimitettu ja asennettu palvelun tilaajan kohteeseen, minkä jälkeen vaaranvastuu on palvelun tilaajalla.

8.1. Mikäli vuokrakohde tai sen osa vahingoittuu ulkoisesti tai tulee muun ulkoisen syyn vuoksi korjausta vaativaksi, kokonaan käyttökelvottomaksi tai vuokrakohde tai sen osa varastetaan tai muutoin menetetään, palvelun tilaajan on ilmoitettava tapahtumasta palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivytystä. Palveluntarjoaja toimittaa pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot palvelun tilaajalle vakuutuskorvausten hakemista varten.

8.2. Mikäli palvelun tilaaja ei saata vaurioitunutta, tuhoutunutta tai menetettyä vuokrakohdetta käyttökuntoon, on palveluntarjoajalla siinä tapauksessa oikeus irtisanoa sopimus päättymään kohdan 5.1. määräaikoja noudattaen ja muutoin niine oikeusvaikutuksin ja ehdoin, jotka sopimuksen kohdissa 9. ja 10. on sovittu.

9. Sopimuksen purkaminen

Palveluntarjoaja on oikeutettu välittömästi purkamaan sopimuksen, mikäli: a) palvelun tilaaja jättää pitkäkestoisesti vuokrat maksamatta toistuvista huomautuksista piittaamatta; b) palvelun tilaaja asetetaan velkajärjestelyyn, selvitystilaan tai konkurssiin taikka palvelun tilaajaa koskeva yrityssaneerausmenettely aloitetaan; c) palvelun tilaaja rikkoo oleellisesti tämän sopimuksen ehtoja; d) palvelun tilaaja tai takaaja on antanut palveluntarjoajalle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tämän sopimuksen solmimiseen tai sen ehtoihin; e) palvelun tilaajan sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen voidaan muutoin katsoa olennaisesti vaarantuneen. Mikäli vuokrakohde tai se kiinteistö, johon vuokrakohde on liitetty, ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon, palvelun tilaajan tulee saattaa ao. viranomaisen tietoon palveluntarjoajan omistusoikeus vuokrakohteeseen ja ilmoittaa palveluntarjoajalle tapahtuneesta; tai f) palvelun tilaajan antama vakuus, joka koskee tätä sopimusta tai muuta velvoitetta palveluntarjoajalle, ei enää ole riittävä.

9.1. Sopimus päättyy, kun purkuilmoitus on tullut palvelun tilaajan tietoon, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun palveluntarjoaja on antanut purkuilmoituksen postin kuljetettavaksi palvelun tilaajan viimeksi palveluntarjoajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli palveluntarjoaja purkaa tämän sopimuksen, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus purkaa myös kaikki muut palvelun tilaajan kanssa mahdollisesti solmitut vuokra- tai leasingsopimukset.

9.2. Mikäli palveluntarjoaja purkaa tämän sopimuksen jollakin edellä mainitulla perusteella, palvelun tilaaja on velvollinen suorittamaan palveluntarjoajalle erääntyneiden maksujen lisäksi: -kohdassa 5. määritellyn vuokra- ja irtisanomisajan loppuun erääntyvien vuokrien määrän -vuokrakohteen jäännösarvon päättymishetkellä kohdan 10. mukaisesti -muut sopimuksen purkautumisesta aiheutuvat kustannukset; -vuokrakohteesta tai sen käyttämisestä johtuvat maksut tai muut kustannukset, joista palvelun tilaaja lain tai sopimuksen mukaan on vastuussa ja jotka palveluntarjoaja vuokrakohteen omistajana tai muuten sopimuksen purkauduttua joutuu maksamaan; Edellä mainitut maksut ja korvaukset erääntyvät maksettavaksi vaadittaessa.

10. Vuokrakohteen palauttaminen sopimuksen päättyessä

Palvelun tilaajalla on oikeus sopimuksen päättyessä, ellei palauta vuokrakohdetta, lunastaa vuokrakohde sillä jäännösarvolla, joka vuokrakohteella sopimuksen päättymisen hetkellä on. Jäännösarvo lasketaan seuraavasti: Laitteiston kokonaishinnan ja maksetun laitelyhennyksen välinen erotus. Maksettu laitelyhennys lasketaan seuraavasti: Laitteiston kokonaishinta jaettuna palvelusopimuksen pituudella kerrottuna toteutuneiden sopimuskuukausien määrällä.

Esimerkit jäännösarvoista 36 sopimuskuukauden jälkeen: – Maalämpöpumppu; 18.900 e – (18.900/144*36) e = 14.175 e – Vesi-ilmalämpöpumppu; 14.900 e – (14.900/144*36) e = 11.175 e – Ilmalämpöpumppu; 2.990 e – (2.990/72*36) e = 1495 e

10.1. Mikäli palvelun tilaaja sopimuksen päättyessä ei käytä oikeuttaan lunastaa vuokrakohde, on palvelun tilaajan omalla kustannuksellaan (mukaan lukien mm. purku-, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskustannukset) ja riskillään palautettava vuokrakohde kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen päättymisestä lukien palveluntarjoajalle sen osoittamaan paikkaan. Palautushetkellä vuokrakohteen tulee olla sen ikä huomioon ottaen asianmukaisessa kunnossa. Mikäli vuokrakohde ei ole edellä mainitussa kunnossa, palveluntarjoajalla on oikeus saattaa se sellaiseen kuntoon palvelun tilaajan kustannuksella.

10.2. Mikäli palvelun tilaaja ei lunasta vuokrakohdetta ja samaan aikaan laiminlyö vuokrakohteen palauttamisen, on palveluntarjoajalla oikeus hakea vuokrakohde haltuunsa palvelun tilaajalta. Palveluntarjoaja on tällöin oikeutettu kohdan 9.2. ja 10.1. mukaisiin korvauksiin.

11. Sopimuksen siirto

Palveluntarjoaja on oikeutettu siirtämään tämän sopimuksen tai tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ja vuokrakohteen omistusoikeuden kolmannelle.

11.1. Palvelun tilaajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle siinä tapauksessa, että siirron saaja on palvelun tilaajan kiinteistön, jonka osaksi vuokrakohde on liitetty, saaja. Palveluntarjoaja hyväksyy kiinteistön uuden omistajan sopimuksen osapuoleksi. Sopimuksen siirtäminen muulle kuin palvelun tilaajan kiinteistön uudelle omistajalle vaatii palveluntarjoajan erillisen kirjallisen hyväksymisen.

12. Muut ehdot

Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. Muussa järjestyksessä tehdyt muutokset eivät ole päteviä. Palveluntarjoajan on ilmoitettava muuttuvista sopimusehdoista ja niiden voimaantulon ajankohdasta palvelun tilaajalle. Palvelun tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään ehtomuutosten voimaantulon ajankohtaan. Irtisanominen on palvelun tilaajan toimitettava kuukauden (1) kuluessa ehtomuutoksista tiedon saatuaan. Irtisanottaessa sopimus tämän sopimuskohdan perusteella, on sillä kohdassa 10.-10.2. määritellyt oikeusvaikutukset. Jos palveluntarjoaja muuttaa ehtoja sitä velvoittavan uuden lainsäädännön tai viranomaismääräyksen vuoksi (pakkotilanne) , määräytyy palvelun tilaajan oikeus sopimuksen irtisanomiseen kohdan 5. mukaisesti. Palvelun tilaajan on ilmoitettava nimensä ja osoitteensa muutoksista sekä muista vastaavista seikoista palveluntarjoajalle.

12.1. Tämän sopimuksen mukaiset maksut sisältävät arvonlisäveron voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos Suomessa perittävä arvonlisäverokanta muuttuu, sovelletaan uutta arvonlisäverokantaa. Samoin käsitellään muita arvonlisäveroon verrattavia nykyisiä tai uusia veroja ja viranomaismaksuja.

12.2. Tämän sopimuksen mukaiset maksut sidotaan yleiseen elinkustannusindeksiin. Vuokran suuruus voidaan tarkistaa tammikuussa silloin tarkistushetkellä tiedossa olevan uusimman pisteluvun mukaiseksi. Vertailukohtana käytetään sen kuukauden indeksipistelukua, jonka aikana sopimus tehtiin (sopimuksen perusajankohta).

12.3. Palveluntarjoajan kerran tai useammin tapahtunut luopuminen jonkin tämän sopimuksen mukaisen oikeutensa käyttämisestä ei estä palveluntarjoajaa myöhemmin vetoamasta samaan oikeuteensa samanlaisessa tai vastaavassa tilanteessa.

12.4. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamatta palvelun tilaajan henkilötietoja kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin.

12.5. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat lain määräyksistä, viranomaisten toimenpiteistä, työtaistelutoimenpiteestä, sotatoimista tai muista palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. (ns. force majeure)

12.6. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan palveluntarjoajan kotipaikan alioikeudessa.